استخدام پرستار

هدف از ایجاد صفحه “استخدام پرستار” جهت استخدام پرستاران خارج از مرکز می باشد.

شرکت ارکان مهر رایا جهت موارد زیر پرستار استخدام مینماید:

1 – پرستار سالمند

2 – پرستار سالمند پوشکی

3 – پرستار سالمند بیمار

4 – پرستار کودک

5 – پرستار بیمار

 

پس از ارسال فایل رزومه مورد بررسی قرار گرفته و افرادی که مورد پذیرش قرار بگیرند پس از طی مراحل گزینش و آموزش در بانک اطلاعات شرکت قرار می گیرند.

جهت دریافت پاسخ در رابطه با “استخدام پرستار” میتوانید در ساعات اداری با بخش “استخدام نیروی پرستار” شرکت تماس حاصل نمایید.